top of page

סרטוני מבוא לתיאוריה U

1. שלושת הפערים

סרטון זה נוגע בשיבוש הגדול בו אנו חשים ברחבי העולם, ושלושת הפערים שנוצרו בחברה הגלובלית בה אנו חיים כיום.

תרגום: יובל שרמן

2. הפניית המצלמה

קטע מהסרט "אפקט הסקירה".

3. מיהו אני?

רפלקציה על הסרטון הקודם, ועל איך אנו יכולים להפנות את המצלמה על עצמנו.

4. השכבות הנסתרות של הקרחון

על המבנים ועל פרדיגמות החשיבה היוצרות את המציאות העכשווית שלנו.

5. מבוא לתיאוריה U

על מחזור הלימוד העמוק של תיאוריה U, שלושת התנועות, והנקודה העיוורת של המנהיגות.

6. הנחשה והדרה

על התהליך ההפוך להנחשה, שאנו קוראים לו הדרה.

7. רמות הקשבה

ארבעת רמות ההקשבה ואיך הן משפיעות על אתגרי המנהיגות שלך.

8. שדות של שיחה

מתאר רמות שונות של שיחה, ואיך שדות של שיחה נוצרים ומתנהגים.

9. הרמה הרביעית של שיחה

שיחה מחוללת, ואיך לזהות אותה.

10. ששה עקרונות

ששת עקרונות ההנחשה, לסיכום פרק המבוא.

11. סקירה עדכנית של המבוא

סקירה של המבוא לתיאוריה U, הכוללת התייחסויות למתרחש בשנת 2020.

12. רמות הקשבה 2020, חלק 1

גירסה חדשה של ההסבר על ארבע רמות ההקשבה.

13. רמות הקשבה 2020, חלק 2

גירסה חדשה של ההסבר על ארבע רמות ההקשבה.

14. רמות הקשבה בעברית

סרטון שיצרה צופיה כהן

15. תיאריה U על קצה המזלג

סרטון של System Innovation מתורגם לעברית

המקור: קישור

PI-Otto-Scharmer-CC-BY-SA.jpg
bottom of page